VIETNAM
Trang chủ
Xem trang web của Hội Đồng Anh tại VN
Những thông điệp mới nhất của Bộ Ngoại giao Anh
Tiếng Anh
Hợp tác Phát triển   
Thị thực   
Thương mại   
Các Site Liên Quan   

Tiểu sử của Đại Sứ

ĐẠI SỨ MỚI CỦA VƯƠNG QUỐC ANH BẮT ĐẦU NHẬN NHIỆM KỲ CÔNG TÁC TẠI VIỆT NAM 

Ngµi Robert Gordon, §¹i sø §Æc mÖnh toµn quỷn cña V­¬ng quèc Anh vµ B¾c Ailen t¹i ViÖt Nam
Đại sứ Anh tại Việt Nam Ngài Robert Gordon

Ngài Robert Gordon CMG, OBE đă được Nữ hoàng Anh bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Vương Quốc Anh và Bắc Ailen tại Việt Nam. Ông Gordon cùng vợ là Bà Pamela Gordon đă tới Hà Nội vào ngày 17 tháng 9 để nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.  

Ông Gordon đă từng có kinh nghiệm làm việc liên quan tới các nước Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng do ông đă từng giữ cương vị là cựu Đại sứ Anh tại Miến Điện và gần đây nhất là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Anh. Sau đây là tiểu sử chi tiết: 

Họ tên đầy đủ:   Robert Anthony Eagleson GORDON
Phong thưởng:  Được phong thưởng Tước vị CMG (1999), OBE (1983)
Ngày sinh:
         9 / 2 / 1952
Nơi sinh:
           Trieste, Italia 

Học vị:              King's School Canterbury
                         Magdalen College, Oxford University

                        
MA (Thạc sĩ) 

Nghề Nghiệp:   Bắt đầu làm việc cho Bộ Ngoại giao (BNG) Anh năm
                        1973
 

        1973-74      Vụ Trung Nam Phi, BNG
        1975-77      Bí thư thứ Hai, Sứ quán Anh tại Vác-xa-va (Ba Lan)
       
1978-83      Bí thư thứ Nhất, Sứ quán Anh tại San-ti-a-gô (Chi Lê)
       
1983-85      Vụ Nam Mỹ, BNG
       
1985-87      Vụ Cộng Đồng Châu Âu (đối ngoại), BNG
        1987-92      Bí thư thứ Nhất (Kinh tế), Phái đoàn Anh tại OECD,
                         Paris
        1992-95     Tham tán, Phó Đại sứ, Sứ quán Anh tại Vác-xa-va
                         (Ba Lan)

        1995-99 
     Đại sứ Anh tại Miến Điện
        1999-03 
     Vụ trưởng Vụ Đông Nam Châu á, BNG

Ngoại ngữ:       Tiếng Tây-ban-nha, Pháp, Ư và Ba Lan 

Gia đ́nh:          Vợ Pamela Jane GORDON
                        
2 con gái (1980, 1981) và 2 con trai (1985, 1988)

 

top